NAM SON HA CO., LTD.
Khu A1, khu công nghiệp Sa Đéc, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
P: 0983868683 - 0939843385 - F: 84-28-37781047
Email: nhatminh@namsonha.com.vn - Mr. Minh